Naruszenia statutu gminy. Wojewoda wyda zalecenia

21 04 2013

Lubelski Urząd Wojewódzki w odpowiedzi na pismo, w którym wraz z radnym Sebastianem Pawlakiem przedstawiliśmy naruszenia Statutu Gminy Łęczna podczas uchwalania planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej (pisałem o tym TUTAJ) dopatrzył się naruszeń prawa choć nieuzasadniały one (zdaniem organu nadzoru) stwierdzenia nieważności obu planów. Obyło się więc bez kompromitacji, lecz wstyd pozostaje. To już nie pierwsze naruszenia prawa przez Radę w obecnej kadencji. Warto przypomnieć np. moje bezprawne odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komisji Etyki.

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej uchwalonego z naruszeniem statutowego terminu Urząd Wojewódzki zakwalifikował termin (“na ostatniej sesji w roku”) jako instrukcyjny, wewnętrzny, którego uchybienie nie pozbawia Rady kompetencji do podjęcia takiej uchwały. Niezachowanie tego terminu zarówno w tym jak i w poprzednich latach jest niezaprzeczalnym faktem. Jednakże zdaniem organu nadzoru takie uchybienie nie stanowi istotnego naruszenia prawa uzasadniającego stwierdzenie nieważności uchwały.

Jeśli chodzi o plan pracy Komisji Rewizyjnej to organ nadzoru zakwalifikował ten dokument jako uchwałę, która nie przyjęła jednak formy odrębnego dokumentu. Przypomnę tylko, że plan pracy Komisji Rewizyjnej radni dostali na kilka minut przed głosowaniem w formie kartki papieru, nieprzypominającej uchwały. Organ nadzoru stanął na stanowisku, że jeżeli przyjąć, że zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały to zastosowanie ma & 45 Statutu Gminy Łęczna, który reguluje tryb przygotowywania i redagowania uchwał Rady. Oczywiście do przepisu się niezastosowano naruszając tym samym statut gminy.

W konkluzji organ nadzoru stwierdza, że w najbliższym czasie wystąpi do Rady Miejskiej w Łęcznej z wnioskiem o reasumpcję uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2013 r. oraz z zaleceniami dotyczącymi powinności przestrzegania przepisów Statutu Gminy Łęczna, odnoszących się do terminu podejmowania uchwały planu pracy Rady Miejskiej. Mam wrażenie, że te zalecenia mogą stać się pilnie strzeżoną urzędową tajemnicą i nie trafić do poszczególnych radnych.

P.S. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się ze statutem Naszej gminy, to próżno szukać go na urzędowej stronie internetowej w zakładce ważne dokumenty - gdyby ktoś nie wierzył link TUTAJ. Niedawno zamieszczony był tam jeszcze statut z 2004 r. Zgłaszałem ten fakt już kilka miesięcy temu i pomimo, iż nowy statut obowiązuje od 25 lipca 2012 r. to na urzędowej witrynie do tej pory się nie pojawił. Widocznie dla niektórych nie jest on ważnym dokumentem, o czym świadczyć mogą jego naruszenia.


Opcje

Info