Przestrzeganie statutu gminy a łęczyńska doktryna prawna

8 03 2013

Warto wrócić jeszcze do wydarzeń z ostatniej sesji Rady Miejskiej i przedstawić Państwu kolejne przykłady łęczyńskiej doktryny prawnej i naruszeń prawa, jakie miały miejsce w związku z  uchwaleniem planu pracy Rady Miejskiej oraz planu pracy komisji rewizyjnej. Tym razem w kilku miejscach naruszono Statut Gminy Łęczna.

Najpierw radni uchwalili plan pracy Rady Miejskiej, który w swojej zawartości zawierał już postanowienia sprzeczne ze statutem. Dodatkowo uchwałę podjęto z naruszeniem § 21 ust. 2 Statutu Gminy Łęczna, który stanowi, że na ostatniej sesji w roku, Rada na wniosek Przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego realizacji w następnym roku. Rada przyjęła plan pracy 27 lutego, a projekt uchwały w tej sprawie parafowany został przez prawnika rady miejskiej w dniu 15 stycznia. Ciekawostką jest, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zacytowano § 21 ust. 2 Statutu ale bez jego początku, czyli bez słów: „na ostatniej sesji w roku”. Działanie celowe? Czyżby “lub czasopisma” po łęczyńsku? Poniżej możecie Państwo posłuchać całości debaty nad planami pracy rady i komisji rewizyjnej.

dyskusja-nad-planem-pracy-rady-i-komisji-rewizyjnej

Po uchwaleniu planu pracy rady przyszedł czas na plan pracy komisji rewizyjnej, który jak się okazało nie ma nawet formy uchwały. A przecież forma uchwały jako sposób wypowiadania się rady w sprawach wynikających z przepisów materialnego prawa administracyjnego jest jedynym sposobem uzewnętrzniania stanowiska rady, nawet, jeśli nie wynika to wprost z przepisu prawa. Na ten argument odpowiedziano mi, że do tej pory nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. Radni nie wiedzieli też za czym będą głosować, ponieważ nie dostali planu pracy komisji wraz ze wszystkimi materiałami na sesję na 7 dni wcześniej. Stanowi to naruszenie § 22 ust. 3 statutu gminy. Plan pracy w postaci kartki papieru dostarczono radnym na 5 minut przed głosowaniem.

Komisja rewizyjna jako wnioskodawca powinna przedstawić projekt uchwały zawierający plan pracy komisji przewodniczącemu rady, co najmniej na 10 dni przed datą sesji. Wynika to wprost z § 45 ust. 4 Statutu Gminy Łęczna, który stanowi, że wnioskodawca – o ile nie jest nim Burmistrz – przedstawia projekt uchwały Przewodniczącemu Rady, co najmniej na 10 dni przed datą sesji. Naruszono więc § 45 ust. 4 statutu.

Kolejnym naruszeniem prawa jest niedotrzymanie terminu, w którym Rada Miejska w Łęcznej powinna zatwierdzić plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2013. Według § 77 ust. 1 statutu komisja rewizyjna przedkłada radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku“. W omawianym przypadku plan pracy komisji stał się przedmiotem obrad sesji w dniu 27 lutego 2013 r. Nie zachowano, więc terminu wynikającego z § 77 ust. 1 Statutu Gminy Łęczna.

Nie miałem zastrzeżeń merytorycznych do obu planów pracy, jednak nie można patrzeć obojętnie na kolejne przypadki łęczyńskiej doktryny prawnej i wybiórczego stosowania prawa. W dyskusji przedstawiłem powyższe naruszenia, jednak nie zrobiło to większego wrażenia na koalicyjnych radnych. W końcu to oni mają większość, przegłosować mogą wszystko. Mam nadzieję, że tej sprawie jak i sprawie prywatnego castingu burmistrza przyjrzy się teraz organ nadzoru w osobie wojewody i nie pozwoli na takie praktyki.


Opcje

Info