Głosowanie nad statutem przeniesione. Tylko po co?

18 02 2012

W ostatnim wpisie pisałem, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej prawdopodobnie zostanie przyjęty nowy Statut Gminy Łęczna. Chyba postąpiłem zbyt pochopnie nie doceniając pomysłowości niektórych moich koleżanek i kolegów radnych. Do głosowania nad statutem nie doszło, zgłoszono kilka poprawek i na wniosek jednego z radnych statut został skierowany (zapewne na kilka tygodni) do dalszych prac w komisjach. Dlatego warto w kilku zdaniach opisać jak do tego doszło.

Godzinę przed sesją podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej dowiedziałem się, że będą zgłaszane “jakieś” poprawki do statutu. Oczywiście nie tylko ja nie kryłem z tego powodu zdziwienia ponieważ, przez pół roku nikt nie zgłaszał żadnych poprawek czy wniosków. Przypomnieć tylko należy, że rok temu powołana została specjalna komisja właśnie do opracowania zmian w statucie gminy. Swoją pracę komisja zakończyła 31 października 2011 roku przekazując Radzie gotowy projekt Statutu Gminy Łęczna skonsultowany już z prawnikiem. Po tym terminie nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń oraz uwag. Minęło więc kilka miesięcy i okazuje się, że są zastrzeżenia.

Poprawki do statutu zgłosiła Przewodnicząca Rady. Poprzedzone to zostało jedną autopoprawką Komisji Statutowej, wynikającą bardziej z przeoczenia niż chęci radykalnych zmian w statucie. Faktycznie z niektórymi, choć nie wszystkimi poprawkami Przewodniczącej należałoby się zgodzić. Jednak dyskusja została przerwana zgłoszeniem wniosku formalnego o odstąpienie od głosowania i skierowanie statutu do dalszych prac w komisjach. Jeszcze bardziej dziwniejsze jest to, że wniosek taki zgłosił członek Komisji Statutowej, który wcześniej nie zgłaszał potrzeby dodatkowych prac nad statutem. Wniosek oczywiście przeszedł większością 10 głosów ZA i statut trafił do dalszych prac na pewno na kilka tygodni.

Skutki takiego dziwnego postępowania sprowadzą się zapewne do zniweczenia półrocznej pracy Komisji Statutowej, która przygotowała projekt statutu, do którego podkreślam nie było żadnych zastrzeżeń!!! Dlaczego zastrzeżenia pojawiły się w ostatniej chwili? Czy komuś przeszkadzają pewne rozwiązania statutowe takie jak np. możliwość tworzenia klubów radnych? Jeżeli ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy, to dlaczego komuś to przeszkadza? Osobiście mimo, że nie mam zamiaru przystępować do żadnego klubu, nie zamierzam innym tego utrudniać, zmieniając w ostatniej chwili projekt statutu.

Jaki będzie dalszy los projektu statutu trudno określić. Możliwe, że odpowiednia większość (niektórzy mają pretensje jak nazywam ich koalicją) przepchnie swoje poprawki, a na następnej sesji i cały statut. Możliwe też, że uchwała zostanie całkiem wycofana i uchwalenie nowego statutu odwlecze się w czasie. Możliwe też, że podczas pracy w komisjach masowo zostaną zgłaszane poprawki i z projektu statutu opracowanego przez Komisję Statutową niewiele zostanie. Wszystkie scenariusze są możliwe, gdy jest odpowiednia ilość głosów.Nowy Statut Gminy Łęczna

13 02 2012

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej prawdopodobnie zostanie przyjęty nowy Statut Gminy Łęczna. Osobiście byłem zaangażowany w pracę nad zmianami w statucie jako członek specjalnej komisji Rady Miejskiej ds. zmian w statucie gminy. Zmiany w statucie były podyktowane dostosowaniem tego dokumentu do obecnie obowiązujących przepisów oraz pewnych zmian w funkcjonowaniu rady. Ważniejsze zmiany moim zdaniem to:

  • Dodanie nowego rozdziału pt. Zasady dostępu i korzystania z dokumentów. Przepisy zawarte w tym rozdziale porządkują zasady korzystania i udostępniania dokumentów takich jak np. protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej.
  • Zmniejszenie ilości komisji stałych. Przepis ten jednak zacznie obowiązywać dopiero od następnej kadencji Rady. Likwidacji ulegnie Komisja Etyki jako komisja stała. Jednak w przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy z radnym zamiast Komisji Etyki sprawę szczegółowo zbada zespół składający się z Wiceprzewodniczącego Rady wskazanego przez Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących stałych komisji Rady. Komisja Zdrowia natomiast zostanie połączona z Komisją Bezpieczeństwa.
  • Dodanie rozdziału pt. Kluby radnych. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 23 ust. 2 stanowi, iż Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy. Dotychczas Statut Gminy Łęczna nie normował zasad powoływania i funkcjonowania klubów radnych, dlatego należało takie przepisy wprowadzić. Czy jakiś klub radnych powstanie będzie to zależeć od woli co najmniej 5 radnych, gdyż jest to minimalna liczba radnych mogących tworzyć klub. Czy znajdą się jacyś chętni czas pokaże.
  • Ze statutu wykreślone zostały w dużej części przepisy będące powtórzeniami z ustawy o samorządzie gminnym.

Wyżej wymienione zmiany nie są jedynymi, ale są moim zdaniem najważniejszymi zmianami jakie przyniesie uchwalenie nowego Statutu, dlatego wymagały szerszego skomentowania. Głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu Gminy Łęczna już w najbliższą środę 15 lutego.